Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Προδημοσίευση των Προγραμμάτων “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009”, “ΣΤΗΡΙΖΩ 2009", και “ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ 2009”


Σύγχρονη Επιχείρηση 2009

Το πρόγραμμα “Σύγχρονη Επιχείρηση 2009” αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού και αποσκοπεί στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων αυτών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ασφάλεια, στην ποιοτική αναβάθμιση και στην υψηλή προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Μερικές από τις “Επιλέξιμες” δαπάνες του Προγράμματος θα είναι οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Πιστοποίηση, η Διαμόρφωση χώρων, και ο εξοπλισμός για Η/Μ, καθώς και για hardware & software. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν, θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα τουλάχιστον από 01/01/2007, να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών ≥ €30.000 κατά τα έτη 2007 & 2008, και επίσης να έχουν θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία τριετία.

Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που γίνανε μετά τις 10/7/09 μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται στις 15/10/2009.

Κατεβάστε τον Οδηγό της Προδημοσίευσης εδώ.

Διαπιστευθείτε 2009
Το πρόγραμμα αφορά πάλι στο χώρο της ποιότητας και της πιστοποίησης, αλλά στοχεύει στις επιχειρήσεις στην ενίσχυση φορέων και εργαστηρίων δοκιμών για την αρχική διαπίστευσή τους ή την επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους. Προωθεί με άλλα λόγια, στον εκσυγχρονισμό φορέων που πιστοποιούν ήδη επιχειρήσεις!

Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που γίνανε μετά τις 10/7/09 μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται στις 15/10/2009.

Κατεβάστε τον Οδηγό της Προδημοσίευσης εδώ.

Στηρίζω 2009
Η Τρίτη δράση ονομάζεται “Στηρίζω 2009”, η οποία δεν έχει σχέση με την πιστοποίηση όπως τα δύο προηγούμενα προγράμματα, αλλά αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις του τομέα της Μεταποίησης, που απασχολούν έως και 9 άτομα, οι οποίες θέλουν να καλύψουν άμεσες και σημαντικές ανάγκες τους. Οι δαπάνες που μπορεί να κάνει κάποια επιχείρηση κυμαίνονται από 10 χιλ ευρώ έως 60 χιλ. ευρώ. Αφορά Υφιστάμενες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες:
  • Δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης
  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία φορολογική χρήση με Μέσο Όρο κύκλου εργασιών από €20.000 – €2 εκ.
  • Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο Μέσος Όρος του κύκλου εργασιών, την τελευταία τριετία, πρέπει να είναι από €20.000 – €2 εκ.
  • Απασχολούσαν από 0 έως και 9 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά το 2008

Μερικές από τις επιλέξιμες δαπάνες θα είναι ο εξοπλισμός, κτιριακές επεμβάσεις και διαμόρφωση χώρων, δαπάνες διαφήμισης & προβολής και κάποιες άλλες άυλες δαπάνες όπως μεταφορά τεχνογνωσία, κλπ.

Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που γίνανε μετά τις 10/7/09 μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται στις 5/10/2009.

Κατεβάστε τον Οδηγό της Προδημοσίευσης εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: