Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

Ξεκίνησε από τον ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα για την ίδρυση νέας επιχείρησης από γιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, και μηχανικούς

Το Πρόγραμμα αφορά έξι χιλιάδες (6.000) νέους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών και είναι γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι και μηχανικοί, και που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Έχει τίτλο “Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες – Νέοι επιστήμονες έτους 2009” και τρέχει από τον ΟΑΕΔ.

Ποιοι εντάσσονται:

Όπως είπαμε στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μόνον νέοι επιστήμονες που είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί και είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον όμως πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ).
  • Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02/01/2009 και μετά.
  • Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους πτυχιούχους εξωτερικού το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι(6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
  • Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου παιδιού και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ΝΕΕ θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
  • Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Από τις 6.000 θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 15.000,00 ευρώ. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης καταβάλλονται 5.000,00 ευρώ και στην συνέχεια καταβάλλονται από 5.000,00 ευρώ στο τέλος κάθε εξαμήνου. Δηλαδή μέσα σε έναν χρόνο θα έχετε πάρει τα χρήματα της επιδότησης, εφόσον όμως έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της δραστηριότητας).

Γενικά για το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα τρέχει από τις 25.5.09 ενώ μπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι κάνανε έναρξη από τις 2 Ιανουαρίου 2009. Τα παραπάνω είναι ένα μέρος των πληροφοριών του Προγράμματος. Για να διαβάσετε ακριβώς όλες τις προϋποθέσεις αλλά και τα στάδια που απαιτούνται για να ενταχθείτε κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία από το web-site του ΟΑΕΔ:

Πληροφοριακό έντυπο Νέων Επιστημόνων 2009 [.doc, 691kb]

Φ.Ε.Κ [.pdf, 114kb]

Δεν υπάρχουν σχόλια: