Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών έτους 2009

Ξεκίνησε την Δευτέρα (11/5/2009) η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ Έτους 2009”.

Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση 4.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 22 έως 64 ετών, για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. Συγκεκριμένα, από τις 4.500 θέσεις του προγράμματος, οι 1.500 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22-32 ετών και οι 3.000 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33-64 ετών.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και 30 ημέρες πριν την έναρξη).

 • Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

 • Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 2/1/2009 και μετά.

 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να διανύουν το 22ο και να είναι μέχρι 64 ετών.
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

 • Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.

 • Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

 • Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

 • Πλανόδιες επιχειρήσεις.

 • Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

 • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

 • Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.

 • Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν

 • Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.2000 και μετά.
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται ως εξής:

Για ανέργους ηλικίας 22-32 στα 18.000,00€
Για ανέργους ηλικίας 33-64 στα 15.000,00€

Η προκαταβολή και η πρώτη δόση είναι ίσες με το 35% της επιχορήγησης και η δεύτερη δόση είναι ίση με το 30% της επιχορήγησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα μήνες από την Απόφαση Υπαγωγής του στο πρόγραμμα.

Το ποσό της αρχικής επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε μία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνεργος που υπάγεται στο πρόγραμμα:
 • Είναι επιδοτούμενος και διακόψει την επιδότηση ανεργίας, μέχρι τον δεύτερο μήνα της επιδότησής του, προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση.

 • Είναι μέλος εταιρίας (με συμμετοχή τουλάχιστον 51% στο κεφάλαιο Ο.Ε., ΕΠΕ ή Ε.Ε. στην οποία είναι ομόρρυθμο μέλος) και το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60%.
Επίσης, οι υποψήφιοι νέοι επιχειρηματίες που θα διατηρήσουν την επιχείρηση τους για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες μετά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, θα επιχορηγούνται με το επιπλέον ποσό των 5.000,00€, το οποίο θα καταβάλλεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός 60 ημερών από την λήξη του δεύτερου δωδεκαμήνου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. (http://www.oaed.gr/) από 11/05/2009. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα των υποψηφίων δεν έχει καθοριστεί ακόμα.

Κατεβάστε το ΦΕΚ

Κατεβάστε το
Πληροφοριακό Έντυπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: