Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Πρόγραμμα ενίσχυσης “Πράσινες Υποδομές 2009”

Η δράση αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και απορρύπανση, ή όπως έχει επικρατήσει ο όρος “eco-business”.

Αποδέκτες:

Υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Από τις 20/7/2009 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγματοποιούνται δύο φορές το έτος : από 02/05 έως 30/06 και από 23/09 έως 20/11 κάθε έτους.

Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ 2008 (ή τους αντίστοιχους Κ.Α.Δ), όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος:

37: Επεξεργασία λυμάτων
38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
39: Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Επιλέξιμες θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής (L214/3/9-8-200) που ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:
 • Έχουν υποβάλλει μια μόνο πρόταση έργου σύμφωνα με τη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης και έχουν καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9
 • Έχουν υποβάλλει βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι:
  α) Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες,\
  β) Δεν έγινε έναρξη του έργου πρίν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Ως έναρξη θεωρείται και η ανάληψη νομικής δέσμευσης για οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών
  γ) Αναλαμβάνει τη δέσμευση για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής εφόσον η πρόταση εγκριθεί.

Τι χρηματοδοτείται:

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Ανέγερση/ επέκταση/διαμόρφωση κτιρίων
 • Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Μεταφορικά μέσα (πλήν επιβατηγών)
 • Προμήθεια λογισμικού
 • Δαπάνες Πιστοποίησης
 • Αμοιβές συμβούλων
 • Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες δαπάνες)

Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος 'Πράσινες Υποδομές 2009' ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 300.000€ - 3.000.000 €

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 30%-60% ανάλογα με την περιφέρεια και το νομό που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση:

 • Σε 60% ανέρχεται σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001), πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές.
 • Για τις υπόλοιπες περιοχές, αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον οδηγό του προγράμματος

Προϋπολογισμός:

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 30.000.000,00 €

 • 11.287.378 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα'
 • 10.244.337€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
 • 3.057.156 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας
 • 385.253 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας
 • 4.865.714€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας
 • 160.162€ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Αρμόδιος Φορέας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Στήριξης Βιομηχανίας, Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος (Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 117 - 119,101 92 Αθήνα)

Κατεβάστε εδώ τον Οδηγό της προδημοσίευσης του προγράμματος.

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία έχουν προκύψει από τον οδηγό προδημοσίευσης του συγκεκριμένου προγράμματος και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: