Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Πρόγραμμα ενίσχυσης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών: Ιατροί, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Μηχανικοί, Γεωτεχνικοί, Λογιστές, Οικονομολόγοι

Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διαδικασία αιτήσεων για το Πρόγραμμα επιδότησης “Ενίσχυση Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών” μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου, τεχνολογικού εξοπλισμού (όχι έπιπλα ή διαμορφώσεις χώρου), απαραιτήτου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών:

 • Ιατροί
 • Οδοντίατροι
 • Μηχανικοί
 • Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι)
 • Δικηγόροι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Λογιστές
 • Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, πρέπει:

 • να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008)
 • να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό
 • να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009
 • όσοι επαγγελματίες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΓΕΩΛΟΓΟΙ-ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ-ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 • Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται όσοι έχουν φορολογική έδρα και τόπο εγκατάστασης της επένδυσης είναι νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που βρίσκονται σε Δήμους των οποίων τουλάχιστον το 50% του εμβαδού τους βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 800μ από την επιφάνεια της θάλασσας και ο πληθυσμός τους κατά την απογραφή του 2001 ήταν μικρότερος των 3.000 κατοίκων. Καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες - άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.).
 • Όλα τα στοιχεία για τις ως άνω προϋποθέσεις αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1.
 • να διαθέτουν ως δραστηριότητα έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Β.
 • Λόγω του καθορισμού των νέων Κ.Α.Δ. με την ΠΟΛ 1133/2008 με την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών οι κωδικοί δραστηριότητας έχουν αλλάξει. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να έχουν προχωρήσει σε δήλωση των νέων Κ.Α.Δ. 2008.
 • Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
 • Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από την παρούσα προκήρυξη.
  Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr (με αναφορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη).

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:

 • Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.
 • Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή /και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού – Διάρκεια υλοποίησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται ανά κατηγορία δραστηριότητας όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β, εντός των ορίων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω μέγιστο όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων προτάσεων είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης για όλους τους δικαιούχους.

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

 • Εξοπλισμός Η/Υ (hardware): αφορά στην προμήθεια νέου (καινούργιου) εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (εξαιρείται εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας, συνδρομές και εργασίες συντήρισης) . Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:
  -Εξυπηρετητές (Servers)
  -Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops κ.α. , πλην pdas
  -Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός (Μεταγωγείς, Δρομολογητές,κ.α. )
  -Περιφερειακός Εξοπλισμός (Εκτυπωτές, Scanners, Αναγνώστες Καρτών, κ.α.)
 • Λογισμικό (Software) : αφορά στην προμήθεια των βασικών και συμπληρωματικών εφαρμογών νέου (καινούργιου) τυποποιημένου λογισμικού που αφορούν τις δραστηριότητες του επαγγελματία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:
  -Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων
  -Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου
  -Εφαρμογές διαχείρισης αποθήκης
  -Εφαρμογές λογιστηρίου
  -Εφαρμογές μισθοδοσίας
  -Εφαρμογές διαχείρισης προσωπικού
  -Εφαρμογές οικονομικής διαχείρισης
  -Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης
  -Εφαρμογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
  -Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)
  -Εφαρμογές παραγγελιοληψίας
  -Εφαρμογές διαχείρισης έργων
  -Εφαρμογές αρχειοθέτησης -Ειδικές εφαρμογές επιλέξιμων επαγγελμάτων συναφών με το αντικείμενο εργασιών
 • Εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός: προμήθεια καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού απαραίτητου για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό των παρερχομένων υπηρεσιών για το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Εξαιρείται η αγορά εξοπλισμού ο οποίος ανήκει στην κατηγορία αναλωσίμων και μη επαναχρησιμοποιούμενων υλικών.

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών της κάθε πρότασης ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων.

Διαδικασία υποβολής των προτάσεων

Η παρακολούθηση των δράσεων και το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την Αίτηση και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, στο Π.Σ.Κ.Ε. στη, ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ε. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται και όλες οι πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω προκήρυξη. Δεν προβλέπεται η υποβολή των προτάσεων σε έντυπη ή άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στο Π.Σ.Κ.Ε. είναι η 01/09/2009. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η 09/10/2009.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η πρόταση δεν αξιολογείται.

Κάθε επαγγελματίας έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε μια κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο σε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο υλοποίησης της πρότασης.
Ο επαγγελματίας δικαιούχος δηλώνει στην πρότασή του την Τράπεζα που θα υποβάλλει την αίτηση του και το Υποκατάστημα αυτής, επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από αυτόν για την εκτέλεση του έργου του. Η Τράπεζα που θα δηλωθεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Οι Τράπεζες που έχουν οριστεί ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) είναι οι παρακάτω:

1.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
3. AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
5. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG-EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε.
6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
8. ATTIKA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9. ASPIS ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
10. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
11. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
13. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
14. FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
15. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.
16. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ
17. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.
18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.
20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ
25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επίσημο website του ΕΣΠΑ.

Κατεβάστε όλα τα αρχεία του Προγράμματος εδώ!

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή, όσοι αρχίσαμε μετά την 1/1/09 δε δικαιούμαστε τίποτα! Όταν θα ξαναβγεί νέο πρόγραμμα, θα έχουμε παλιώσει πια για επιδότηση!
Μπράβο, ας γεμίσουμε λεφτά τους κομμωτές, να παιρνουν τζιπ και να φτιάχνουν εξοχικά (εχω υπόψη μου περιστατικα)!
Συγχαρητήρια για το άψογο πρόγραμμα και τη βοήθεια προς τους νέους επιστήμονες!
Αίσχος!

Ανώνυμος είπε...

nai nai....na min po kalutera....eimai giatros..mas upoxrewnoun na allaxoume mixanimata..pairnoume daneia plirwnontas ena swro tokous, ki afou to kataferoun prokirissoun programma pou den isxuei anadromika..gia tin istoria allaxa exoplismo to febrouario me 50.000 daneio..na ste kala..kai dwste pio polla se kommwtes gia epipla k pistolakia!

Ανώνυμος είπε...

Ας γινοσασταν και εσεις κομμωτες.Δε σας χαλασε που παιρνετε τα φακελακια και προσφερετε πληρωμενες υπηρεσιες χωρις αποδειξη.οι γιατροι βγαζετε λεφτα με τον πονο του συνανθρωπου σας και θελετε κιαλλα.

Costas είπε...

Ειμαι μηχανικος και εχω μεσο ορο ακαθαριστων τα 2 τελευταια χρονια 25000 το χρονο!
Γιατι να μην μπορω να μπω στο προγραμμα επειδη ειχα αναδουλειες???
(το οριο ειναι 35000)